รายปี :  ทั้งหมด   |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555
13 กรกฎาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTCL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
04 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
04 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
03 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
28 มิถุนายน 2561
สัญญางานก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม
18 มิถุนายน 2561
สัญญาก่อสร้างโครงการใหม่
24 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างใหม่
16 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (แก้ไข)
16 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
15 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2561
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาล
10 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30 เมษายน 2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 เมษายน 2561
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 เมษายน 2561
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
09 เมษายน 2561
ชี้แจงข้อเท็จจริงสารสนเทศที่ปรากฏในสื่อ
28 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
< >