รายปี :  ทั้งหมด   |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555
24 ธันวาคม 2561
แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท Global New Energy Togo(แก้ไข)
21 ธันวาคม 2561
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
21 ธันวาคม 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
21 ธันวาคม 2561
แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัท Global New Energy Togo
14 พฤศจิกายน 2561
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561
สัญญาก่อสร้างโครงการใหม่
22 ตุลาคม 2561
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และรองประธานกรรมการบริษัท (แก้ไข)
12 ตุลาคม 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
20 กันยายน 2561
แจ้งลงนามในสัญญาใหม่
12 กันยายน 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
12 กันยายน 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
22 สิงหาคม 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ TTCL เริ่มซื้อขายวันที่ 23 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
20 สิงหาคม 2561
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
20 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
20 สิงหาคม 2561
แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
< >