รายปี :  ทั้งหมด   |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555
20 กันยายน 2561
แจ้งลงนามในสัญญาใหม่
12 กันยายน 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
12 กันยายน 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
22 สิงหาคม 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ TTCL เริ่มซื้อขายวันที่ 23 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
21 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
20 สิงหาคม 2561
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
20 สิงหาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
20 สิงหาคม 2561
แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
16 สิงหาคม 2561
ได้รับหนังสือเพื่อแจ้งดำเนินการก่อสร้างโครงการใหม่
14 สิงหาคม 2561
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
03 สิงหาคม 2561
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (F53-4-1) (แก้ไข)
03 สิงหาคม 2561
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (F53-4-1)
13 กรกฎาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTCL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
04 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
04 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
03 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
< >