En | Th

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
1. นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 15,661,134
2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการบริษัท 5,194,000
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการบริษัท 4,847,207
4. นายมาโกโต ฟูซายามา กรรมการบริษัท -
5. นายทิวา จารึก กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 6,646,600
6. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ กรรมการบริษัท -
7. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 104,670
8. นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 114,700
9. นายริวโซ นางาโอคะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 100,000
10. นายเสน่ห์ ภูริสัตย์ กรรมการบริหาร 1,975,750
11. นางสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร 5,655,948
12. นายวันชัย รตินธร กรรมการบริหาร 1,800,000
13. นายยูคิโอ โกเบ กรรมการบริหาร 1,139,389
14. นางสาวพรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 1,262,000
15. นางสาวกรรติกา ตันธุวนิตย์ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 5,658,041