En | Th

ข่าว

COSO 2013 (Internal Control-Integrated Framework:COSO2013 & Compliance with Rules and Regulations of The SEC)

ย้อนกลับ12 กันยายน 2557

วันที่ 9 กันยายน 2557 บริษัท โตโย - ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดอบรมหัวข้อ "COSO 2013 ( Internal Control - Integrated Framework : COSO 2013 & Compliance with Rules and Regulations of The SEC )" ณ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27 โดย ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนพนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของบริษัท