En | Th

ข่าว

การเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

ย้อนกลับ03 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2557 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการ ณ สถานที่จริง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Vietnam DAP2 Project และ Micco An Project ที่ฮานอยและหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน มีการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม