En | Th

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น
TTCL
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,844,700
เปลี่ยนแปลง
-0.16
% เปลี่ยนแปลง
-3.23
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.80 / 195,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.82 / 60,700
วันก่อนหน้า
4.96
ราคาเปิด
4.94
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.76 - 4.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.66 - 6.75
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 (16:37)
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %