En | Th

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566 ดาวน์โหลด
(1.5) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2566 ดาวน์โหลด
(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
(2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
(2.3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ดาวน์โหลด
(2.4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
(2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2565 ดาวน์โหลด
(2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
(2.7) แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
(2.8) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2565 ดาวน์โหลด
(1.5) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565 ดาวน์โหลด
(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8 รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัทฯ ที่ขอเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
(2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
(2.3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ดาวน์โหลด
(2.4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
(2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2564 ดาวน์โหลด
(2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
(2.7) แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
(2.8) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ ดาวน์โหลด
(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาแต่งตั้งเข้าใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
(1.5) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
(1.6) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2564 ดาวน์โหลด
(1.7) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 11 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) ดาวน์โหลด
(1.7) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 11 รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แก้ไข) ดาวน์โหลด
(2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แก้ไข) ดาวน์โหลด
(2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
(2.3) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ดาวน์โหลด
(2.4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
(2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
(2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์) ดาวน์โหลด
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบ Private Live Streaming ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เกียวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte.Ltd. ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์) ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แก้ไขการลงคะแนนเสียง วาระที่ 2 และวาระที่ 8) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แก้ไขการลงคะแนนเสียง วาระที่ 2 และวาระที่ 8) ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9: สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 และ 13: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 12: สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครึ้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2560 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
รายละเอียดดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครึ้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร สำหรับปี 2559 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัทฯที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
รายละเอียดดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำหรับการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครึ้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครึ้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด